ارسال پیامک مهمترین عناوین خبری منتشر شده از شما در رسانه ها

اگر دوست دارید مهمترین عناوین خبری سازمان شما با فاصلۀ کمی بعد از انتشار در منابع خبری در اختیار مدیران شما قرار گیرد، ما سرخط مهمترین اخبار را همراه با نام منبع و ساعت انتشار آن برای مدیران و مخاطبان مورد نظر شما پیامک می کنیم.