گزارش جامع از بازتاب اخبار و سو گیری رسانه ها نسبت به مجموعه شما


بولتن تحلیل محتوای سازمانی ما به بررسی محتوای خبرهایی می‌پردازد که پیرامون سازمان یا شرکت شما در رسانه‌ها منتشر شده باشد و در واقع ابزاری در جهت تکمیل و کارایی بیشتر اخبار و رویدادهای پایش شده است. در تحلیل محتوا، کاربر ضمن مدیریت اخبار می‌تواند با ایجاد تعامل سازنده با اصحاب رسانه، کارایی سازمانی را بهبود ببخشد.
در این روش، محتوای کیفی خبر‌ها، با تعیین شاخص‌هایی مانند “موضوع خبری“، “خبرساز” ، “جهت گیری” و “قالب محتوا”  به ‌طور کمی تحلیل می‌شود.
مهمترین آمارهای قابل ارائه در خروجی تحلیل محتوا بشرح زیر میباشند:

♦ تعداد محتوا به تفکیک رسانه
♦ تعداد محتوا به تفکیک نوع قالب اخبار
♦ تعداد محتوا به تفکیک نوع جهت‌گیری و رسانه
♦ تعداد اخبار منتشر شده در منابع
♦ آمار اخبار منتشر شده بر اساس مهمترین خبرسازان